Beldman Opleidingen
Algemene voorwaarden

Uiteraard doen we er alles aan om u met alles zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan geldt onderstaande “klachtenregeling”. Deze is conform de richtlijn van zowel het CRKBO als het NRTO.

Indien u niet tevreden bent over de gang van zaken van Beldman Opleidingen dan kunnen we daar wat ons betreft het beste over in gesprek. Mochten we er mondeling naar uw beleving onvoldoende uitkomen, dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar gerben@beldmanopleidingen.nl met als onderwerp “Klacht”.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Binnen twee weken sturen we u een ontvangstbevestiging van uw klacht, waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. Deze termijn is in principe 4 weken. In het geval een langere termijn nodig blijkt te zijn (bijv. vanwege de complexiteit van de klacht waardoor nader onderzoek nodig is), wordt u dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht bericht. In die communicatie wordt u ook bericht binnen welke termijn u een definitief antwoord zult krijgen. Deze laatste termijn zal uiterlijk 8 weken na ontvangst van de klacht zijn.
– Alle aangelegenheden omtrent uw klacht worden vertrouwelijk behandeld.
– Waar nodig wordt om aanvullende informatie gevraagd bij de functionaris/trainer die vanuit ons bureau verantwoordelijk was voor uw aangelegenheden
– U wordt eventueel om aanvullende informatie gevraagd
– De directie beoordeelt alle beschikbare informatie en beoordeelt de argumenten pro en contra
– De directie komt tot een met redenen omkleed besluit
– Dit met redenen omkleed besluit wordt aan u schriftelijk gecommuniceerd.

Wat te doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u het oneens bent met dit besluit en/of met de evt. voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van het NRTO. Door ons lidmaatschap bij het NRTO zijn we bij deze geschillencommissie aangesloten. De procedure hiervoor treft u via deze link.

Ook jezelf ontwikkelen als
Professional?